Agrochemia ma na celu zwiększenia urodzajności gleby, wzmożenie plonów i poprawy jakości produktów rolnych. Przedmiotem badań agrochemii są:

  • nawozy mineralne,

  • środki ochrony roślin, stosowane zarówno w odniesieniu do upraw rolnych i hodowli zwierząt, niekiedy i w przechowalnictwie płodów rolnych

Agrochemia zajmuje się przemianami chemicznymi i mikrobiologicznymi zachodzącymi w glebie, gdy humifikacja resztek organicznych), wiązadło wolnego azotu).

Agronomia (gr. agrónomos ‘wiejski’) nauka o rolnictwie, dotycząca zwłaszcza produkcji roślinnej. Termin określał dawniej (szczególnie w 2. połowie XVIII w.) całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie i gospodarstwie wiejskim

Instytut Agronomiczny w Marymoncie, pierwsza na ziemiach polskich uczelnia rolnicza, założona w 1820 pod Warszawą; przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy rolniczej w Królestwie Polskim. Zlikwidowana w 1862.

Agrotechnika (agro- + technika – gr. technikós ‘wykonany zgodnie ze sztuką’ od téchne ‘sztuka’) to ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą: uprawa roli, nawożenie, siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie i ochrona roślin, zbiór i przechowywanie ziemiopłodów. Doskonalenie i właściwe stosowanie agrotechniki umożliwia uzyskiwanie coraz wyższych plonów roślin uprawnych.

Agroturystyka (agro- + turystyka – fr. touristique) turyst., roln. prowadzenie działalności turystycznej przez gospodarstwa rolne zapewniające noclegi, często wraz z usługami gastronomicznymi i rekreacyjnymi; także dział turystyki zajmujący się propagowaniem, promocją i informacją związaną z gospodarstwami.

 

 

© Copyright 2013 by B.G...